g-yoga-pocitovka-6

Lázeňský řád

Vstupem do prostoru plaveckého bazénu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Lázeňského řádu a dbát pokynů zaměstnanců plaveckého bazénu.

 

 • Rozměry bazénu jsou 10 x 25 m, hloubka 120 – 240 cm.
 • Dětem do tří let není vstup do plaveckého bazénu povolen. Dětem do 10 let je vstup do hodin pro veřejnost povolen pouze v doprovodu odpovědného zástupce staršího 18 let.
 • Z návštěvy bazénu jsou vyloučeny osoby postižené infekční chorobou, osoby pod vlivem alkoholu, toxických nebo jiných omamných látek a osoby znečištěné.
 • Doba pobytu pro veřejnost na hodinové vstupné v určené výši začíná vydáním vstupenky a končí vrácením zálohy na zámek nebo doplacením překročeného pobytového času dle platného ceníku.
 • Není povoleno uzamykat skříňky šaten vlastním doneseným zámkem a současně není povoleno v nich umísťovat své osobní věci dlouhodobě. Vždy při opuštění prostoru bazénu musí být skříňka zcela vyklizena a klíč od zámku vrácen pověřené osobě.
 • Držitelé předplacených permanentek jsou povinni se touto permanentkou vždy prokázat před vstupem do bazénu. V případě, že se předplacenou permanentkou prokázat nemohou, nebude jim umožněn do bazénu přístup.
 • Vstup do šaten není dovolen v obuvi používané na ulici a platí také zákaz pro vstup ve cvičební obuvi ze sálu.
 • Návštěvník je povinen se před vstupem do bazénu důkladně umýt mýdlem ve sprchách, a to bez plavek; dohled na řádné umytí zabezpečuje u nezletilých osob osoba doprovázející, u skupin vedoucí hodiny.
 • Návštěvníci jsou povinni používat pouze čisté plavky. Není dovoleno používat jiný oděv při vstupu do bazénu.
 • Do bazénu je povoleno brát pouze pomůcky pro plavání.
 • Do prostor bazénu je přísně zakázáno donášení předmětů ze skla, dále není dovoleno nosit jídlo a žvýkačky.
 • V mokrých prostorách, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, je nutno pohybovat se opatrně.
 • V prostorách bazénu je zakázáno dělat zbytečný hluk, běhat, vzájemně se potápět a srážet ostatní osoby, skákat do bazénu z podélných stran, vstupovat do prostor, určených opačnému pohlaví, plivat a smrkat do vody, vykonávat tělesnou potřebu do vody apod.
 • V případě poškození nebo znečištění zařízení je návštěvník povinen škodu ohlásit obsluze a uhradit ji. Za nezletilé návštěvníky škodu uhradí jejich zákonní zástupci nebo osoby, které je do areálu doprovázejí.
 • Dozor bazénu zajišťuje službu konající plavčík, pokud si nájemce organizuje vlastní dozor a výcvik, je povinen pronajímateli doložit, že osoby tímto pověřené jsou k této činnosti způsobilé.
 • Vstup do šaten pro nájemce jednotlivých hodin je povolen 15 minut před začátkem hodiny, ale jen za přítomnosti vedoucího. Šatny musí být opuštěny nejpozději 15 minut po skončení pronájmu. Zodpovídá vedoucí hodiny.
 • Poslední návštěvník do bazénu je vpuštěn hodinu (60 minut) před zavírací dobou.
 • Trenéři a cvičitelé dodržují ustanovení, že přicházejí první a odcházejí z hodiny poslední až po kontrole pronajatých prostor bazénu.
 • Z rozhodnutí vedení areálu není dovoleno v hodinách veřejnosti pořádat organizované plavání, je nutný pronájem plavecké dráhy
 • Vestibul před šatnami je nutno opustit 15 minut po skončení hodiny.
 • Za poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto řádu, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené do areálu mimo věci umístěné v uzamykatelných skříňkách. Návštěvník ručí výší zálohy za převzatý klíček od zámku skříňky.
 • Případné krádeže je nutné nahlásit zaměstnanci bazénu, který přivolá policii. Bez ohlášení policii nemůže být škoda pojišťovnou a provozovatelem uznána.
 • V celé budově Sokola platí přísný zákaz kouření.
 • Pokud návštěvník poruší tento Lázeňský řád, může být z objektu bez náhrady vykázán.
 • Není povolen vstup do šaten s kočárky, koloběžkami, koly, kolečkovými bruslemi

 

V Praze dne 1. 1. 2016

 

 

 

 

Petr Jelínek                                                                                                                                    Jan B. Uhlíř

vedoucí bazénu                                                                                                                            starosta jednoty

Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady

Polská 2400/1a, 120 00 Praha 2, IČO: 00200191, DIČ: CZ00200191

Tel: 222 252 838, linka 125, vedoucí bazénu tel. 725 676 108, 723 000 141